Дъщеря ми няма да се омъжи за беден...

"Бил Гейтс обяснява защо дъщеря му не може да се омъжи...

Интересната връзка на Iron Maiden с...

Трябва да признаем, че 90-те години не са най-успешният...

Права за ползване

отпечатай новината

Slava.bg е новинарски сайт, който има за цел да представя актуална информация от България и света до неограничен брой потребители.

Собственик на този сайт е АБ ООД. АБ ООД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието на Slava.bg - статии, фотографии, графични елементи - както пълно, така и частично, е разрешено единствено с изричното писмено съгласие на издателя. Издателят не носи отговорност за съдържанието на рекламните съобщения. Всички права запазени.


АБ
ООД, собственик на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на АБ ООД. Вие можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение от АБ OOД.

АБ ООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. АБ ООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

ООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. ООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

АБ ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

ООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта, е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – АБ ООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Предоставената от Вас лична информация (ако се изисква такава) няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от държавни или упълномощени органи/лица.

Услугата, която Ви предоставяме е безплатна. Slava.bg има право да поставя на страниците на сайта реклами.

В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя. Slava.bg не контролира тези cookies.
Slava.bg може да изпраща cookies и проследяващи файлове.

 АБ ООД не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на www.slava.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Slava.bg

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско - промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

Всеки потребител на Slava.bg е длъжен да спазва общите условия за използване на услугите, предоставяни от Slava.bg

АБ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

 

С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията.